نوبت گیری وام


مشتریان گرامی


جهت دریافت نوبت به صورت اینترنتی ابتدا کد ملی و شماره حساب مربوطه را در قسمت مشخص شده ، وارد کنید.

توجه داشته باشید که برای دریافت نوبت وام تنها می توانید برای روز بعد نوبت گیری کنید.

کد ملی وارد شده باید با کد ملی صاحب حساب و شماره حساب وارد شده مطابقت داشته باشد در غیر این صورت نوبت گرفته شده جنبه اجرایی نخواهد داشت.

کد ملی:

شماره حساب :

لطفا از اعداد انگلیسی استفاده کنید.