توضیحات تکمیلی:

پر کردن تمام فیلدها به جز توضیحات اجباری است.(فیلدهای ستاره دار)
علاوه پر کردن فیدهای اجباری تصویر درخواست باید به صورت کتبی و با امضای شخص صاحب حساب در محل مربوط الصاق شود.
پر کردن تمام فیلدها به جز توضیحات اجباری است.
پس ارسال درخواست با شماره 05155226440 تماس بگیرد.
این سرویس تنها برای کسانی توانایی دسترسی حضوری به صندوق را ندارند (ساکن در شهرستان های دور از کاشمر) قابل استفاده است.
فایل تنها به فورمت های jpg,png قابل ارسال است.
حداکثر حجم فایل ارسال برابر با 4 مگابایت است.


نمونه تقاضای برداشت از حساب


صندوق قرض الحسنه همت کاشمر

احتراما اینجانب ........... دارای شماره حساب ....... نزد صندوق و شماره ملی ......... تقاضای برداشت مبلغ ........... از حساب فوق الذکر و واریز به بانک ........... به شماره حساب ....... یا شماره کارت ................ خودم را دارم.
با تشکر امضا صاحب حساب

درخواست :

پر کردن تمام فیلدهای زیر اجباری است.

* فایل ضمیمه :