ارتباط با ما


راه های ارتباطی


تصویب وام :

051-55224440

ریاست :

051-55229501

مدیر عامل :

051-55249340

صدور حواله های بانکی :

051-55222340

وصول چک بانکی :

051-55222440

واحد کامپیوتر :

051-55229501

معوقات :

051-55242105

,

051-55246540

051-55245120

,

051-55242104

فکس :

051-55244440

s.hemmat54@gmail.com

کاشمر - خیابان قائم - مجتمع تجاری قائم
پذیرای نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم