نمونه تقاضای برداشت از حساب


صندوق قرض الحسنه همت کاشمر

احتراما اینجانب ........... دارای شماره حساب ....... نزد صندوق و شماره ملی ......... تقاضای برداشت مبلغ ........... از حساب فوق الذکر و واریز به بانک ........... به شماره حساب ....... یا شماره شبا ................ خودم را دارم.
با تشکر امضا صاحب حساب